TERMENI CONTRACTUALI

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de produse si servicii de catre SC FRESCO EXPERT SRL prin intermediul platformei comerciale online www.fresco.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

Parti - Reprezinta partile contractului – Vanzatorul si Cumparatorul

Cumparator - persoana juridica, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator - SC Fresco Expert SRL

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile stipulate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze produsele si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste produse si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Specificatii - toate specificatiile, caracteristicile tehnice si/sau descrierile produselor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Produsele prezente in Comanda facuta pe site-ul mentionat reprezinta o oferta din partea SC FRESCO EXPERT SRL insotita de Termeni si Conditii. Acceptarea ofertei de catre Cumparator se face prin acceptarea Termenilor si Conditiilor si trimiterea acesteia catre Vanzator.

Prin trimiterea unei comenzi electronice pe site-ul www.fresco.ro. Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare prin e-mail, prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a.Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice

b.Termeni contractuali

c.Termenii si conditiile platformei fresco.ro

d.Precizarile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Alegerea si contractarea produselor de catre cumparator au la baza exclusiv specificatiile produselor din formularul de comanda online.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator.

In cazul in care un Client isi modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele in derulare existente la acel moment, isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

b. Podusele prezentate pe siteul www.fresco.ro nu reprezinta o oferta, ci doar prezentarea in format electronic a unui catalog ce nu implica angajamente din partea Fresco Expert SRL.

c. Produsele si serviciile sunt oferite in conditiile respectarii prevederilor prezentului document si in limita disponibilitatii date de producator.

d. Imaginile produselor prezentate pe Site si in Comanda sunt cu titlu informativ si nu reprezinta obligatie contractuala. Imaginile care sunt folosite in prezentarea produselor pe platforma www.fresco.ro si in Comanda sunt fotografii folosite cu titlu de exemplu si nu reprezinta fidel fiecare produs, putand ilustra accesorii, optiuni, nuante de culoare care nu sunt incluse in pretul standard, decisive fiind caracteristicile tehnice prezentate.

e. Livrarea, instalarea, garantia si returnarea produselor se asigura numai pe teritoriul Romaniei conform Termenilor generali si contractuali.

4. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

a. Pentru nerespectarea obligatiilor de plata la termenele convenite, CUMPARATORUL datoreaza VANZATORULUI penalitati de intarziere de 1% din valoarea contractului, calculate pe zi calendaristica de intarziere. Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea debitului principal.

b. In cazul in care CUMPARATORUL intarzie in executarea obligatiei de plata mai mult de 30 de zile de la scadenta acesteia, VANZATORUL are dreptul sa considere Contractul ca fiind desfiintat de plin drept, fara trecere de termen, fara punere in intarziere, fara interventia instantei si fara nici o alta formalitate prealabila (pact comisoriu de gradul IV).

VANZATORUL va notifica in scris CUMPARATORUL despre rezolutiunea/ rezilierea Contractului, rezolutiunea/ rezilierea producand efecte de la data emiterii notificarii.

Rezolutiunea/ rezilierea Contractului nu afecteaza curgerea penalitatilor, Cumparatorul ramanand obligat la plata acestora si dupa rezolutiunea/ rezilierea Contractului.

In situatia in care Cumparatorul nu isi respecta obligatia de plata asa cum s-a convenit prin contract, atunci Vanzatorul va notifica in scris CUMPARATORUL despre retinerea sumele incasate de la Cumparator pana in acel moment, cu titlu de despagubiri.

c. In cazul in care VANZATORUL nu-si indeplineste, din culpa sa exclusiva, la scadenta si nici intr-un termen de maxim 30 de zile dupa scadenta obligatia de livrare a Produselor, CUMPARATORUL are dreptul sa rezolutioneze contractul. In acest caz, VANZATORUL va restitui toate sumele primite pana la acel moment de la CUMPARATOR in contul pretului.

d. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru orice daune care rezulta din utilizarea Produselor si Serviciilor dupa livrare.

5.TRANSFERUL RISCURILOR SI A PROPRIETATII

Transferul riscurilor cu privire la produse se transfera de la Vanzator la Cumparator la momentul semnarii Avizului de Expeditie sau AWB-ului prezentat de curier. Transferul dreptului de proprietate asupra produselor si Serviciilor de la Vanazator la Cumparator are loc la momentul platii integrale a pretului.

6. FORTA MAJORA

a. Forta Majora este orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa data incheierii prezentului Contract si care impiedica executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de Forta Majora, in sensul acestui articol, imprejurari care includ, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, incediu, mari indundatii, aparitia unor dispozitii legale care impiedica executarea Contractului etc.

b. Nici una dintre Parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, daca neexecutarea este generata de un caz de Forta Majora, astfel cum aceasta a fost definita la Articolul de mai sus.

c. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa anunte cealalta Parte in termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de Forta Majora si sa-i comunice actele doveditoare in cel mult 60 zile calendaristice de la aceeasi data. Prin acte doveditoare se intelege un certificat emis de Camera de Comert si Industrie locala prin care se atesta existenta cazului de Forta Majora.

d. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa-i comunice de indata celeilalte parti data incetarii cazului de Forta Majora.

e. In cazul in care Forta Majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada mai mare de 60 zile caledaristice, de la data aparitiei cazului de Forta Majora, partile vor stabili de comun acord daca mentin in vigoare prezentul Contract sau daca acesta inceteaza.

7. CLAUZE FINALE

a. Comunicarea cu Fresco Expert SRL se poate face prin interactiunea cu platforma online www.fresco.ro si prin comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Toate instiintarile, solicitarile si comunicarile vor fi facute in scris, in limba romana, si transmise prin email, posta, curier, fax la Sediul legal.

b. Prezentul contract este incheiat in acord cu Legea Romana si este guvernat de Legea Romana.

c. Orice litigiu sau disputa izvorate din interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care litigiul sau disputa izvorate intre Parti nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acesta vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Vanzatorului

d. Termenii aplicabili Comenzii pot fi modificati numai prin acordul ambelor Parti materializat intr-un Act aditional incheiat in forma scrisa si semnat de reprezentantii autorizati ai ambelor parti.

e. Cesionarea de catre Client a drepturilor si obligatiilor conform Termenilor ce guverneaza Comanda este posibila numai cu acordul prealabil scris al Vanzatorului si cu incheierea actului aditional corespunzator.

f. In conditiile in care Cumparatorul este persoana fizica, acesta declara pe propria raspundere ca foloseste echipamentele achizitionate in scopuri comerciale si nu pentru uz casnic.

/html>